Sunday, December 20, 2009

مقلدان منتظری در کمتر از بیست دقیقه لینک مخالف منتظری را از بالاترین حذف نمودندگربه نره دوستان، گربه نره پرستان بی‌ آنکه بداند منتظری کیست؟ چگونه به قائم مقامی خمینی رسید، چگونه از قائم مقامی او کنار گذشته شد ، چگونه فقیه عالیقدر شد چگونه فقیه عالیقدر یک شبه سفیه عالیقدر شد ، فقط به خاطر شیفتگی به این آخوند که از معماران نظام ایران ستیز جمهوری اسلامی می‌باشد دستمال به دست گرفته میگریند، در خوش رقصی به این آخوند رقابتی شدید با یکدیگر آغاز کرده اند،هر لحظه یک لینک جدید، یک بار پیر سبز، بار دیگر شیخ سبز، بار دیگر مبارز نستوه ، دگر بار روحانی آزاده، فضای بالاترین را کاملا به تسخیر نا‌ میمون و نا‌ مبارک خود در آورده اند ، یکی‌ دعوت ملیونی برای تشیع جنازه او میکنند، دیگری از طرف خدا قطعه مرغوبی در بهشت حواله می‌کند، نمیدانم بخندم یا گریه کنم ؟ آیا این حکایت ملت بت پرست و آخوند پرست و مرده پرست واقعا گریه آور نیست؟آیا امیدی به بهبودی اوضاع است؟ تا کی‌؟ چرا؟ پس اینهمه در مذمت بت پرستی‌، مرده پرستی‌ ، اسلام پرستی‌، آخوند پرستی‌ نوشته شده چه شد؟ دوستان زنجیر‌های سینه زنی‌ را تیز میکنند ، گله‌های کوچه و خیابان را آماده مالیدن به سر خود میکنند،دیگری از یتیم شدن خود و همقطاران خود میگرید ،حتما قمه زن‌های حرفه‌ای هم آماده میشوند، مرثیه سریان آماده میشوند، ملتی را به سوگ خواهند نشاند که چه شده؟ آخوندی مرد؟ آخوندی که در به وجود آمدن این بلای سهمناک نقش کم نظیری داشته ؟ برای حسین که در جنگ مستقیم با ایرانیان شرکت داشته ۱۴۰۰ سال سوگواری کردید، برای خمینی آن‌ واکنش هیستریک را نشان دادید، آن‌ موقع اینترنت نبود، پیشرفت نبود، امکانات نبود، حالا چه میگوئید؟ بابا این آدم چه کشفی کرده؟ چه اخترأعی کرده؟ کدام نظریه انسانی‌ ، فلسفی‌ که به بهبودی وضیعت بشر کمک کند ارائه داده؟جز اینکه تئوری ولایت فقیه را در آستین این ملت کرده؟ اگر شما به مرده خود میگریید من برای شما زندگان گریه می‌کنم و افسوس میخورم

منتظری در حسرت حکومت مرد

حسین علی‌ منتظری، معروف به گربه نره مرد.در مرگ هیچ انسانی‌ خوشحالی نمیکنم، ولی‌ برای آخوند اشک هم نخواهم ریخت.شیخ حسین علی‌ منتظری از معماران نظام ایران ستیز جمهوری اسلامی در ایران، تئوریسین نظریه ضد انسانی‌ ولایت فقیه و در کلّ یک آخوند، یعنی‌ یک طفیلی ،یک مفت خور ، کسی‌ که شعور انسانی‌ را ارزشی قائل نیست بود. منتظری که هم از لحاظ مذهبی‌ هم از لحاظ سیاسی بهترین گزینه برای جانشین استاد خود خمینی بود در یک کودتای درون حکومتی توسط باند سید احمد خمینی، رفسنجانی، خامنه ای و به کارگردانی محمد محمدی ریشهری کنار گذاشته شد.از آن‌ هنگام او با نظام مشکل داشت، مشکل او نه به خاطر محیط ضد ایرانی‌ و ضد دمکراتیک و واپس گرای جمهوری اسلامی بلکه به خاطر قدرتی‌ که به آسانی از دست داد بود، منتظری در سالهای آخرین عمر نه چندان درخشان خود هم در خوانه خود تحت نظر و زندانی بود، هم فرزندانش از جمله احمد منتظری گاه و بیگاه توسط اطلاعات رژیم دستگیر می‌شدند.دمادش ، آخوند جنایتکار سید مهدی هاشمی‌ توسط باند رفسنجانی‌ کشته شد ، پسر بزرگش ممد رینگو که همگان دستبرد به موزه ملی‌ ایران و خارج نمودن اشیای موزه و بردن آن‌ به لیبی‌ آن‌ هم به زور و با اسلحه کشیدن به روی ماموران فرودگاه را می‌دانند به تعارض ممرموزی مرد، دیوار منزلش هم به دستود سید علی‌ خامنه‌ای شکستند و نهیات تحقیر را در مورد او به اجرا گذاشتند و همه اینها خوشبختانه از صدقه سری نظام جهل و جنونی بود که خمینی صاحب آن‌ و منتظری مهندس نقشه کش آن‌ بود، از سرنوشت خود خمینی هم که همگان مستحضر هستند، پسرش سید احمد را در ۴۹ سالگی به دیار عدم فرستادند ، نوه او هم که امروزه عملا یک زندانی است، در همین نظامی که او برای این کشور پایه گذاشت عکسش را هم پاره کردند و سوزاندند آن‌ هم توسط شیفتگانش.خامنه‌ای یکی‌ دیگر از گروه مهندسی‌ این نظام هم به عنوان دیکتاتور سال برگزیده میشود، رفسنجانی‌ هم که با اردنگی از نزام بیرون می‌‌اندازند، پسرش هم فراری است، این چه حکمتی است که نظام بی‌ آبرو و حیثییت جمهوری اسلامی حتی برای طراحان و سهبینش هم رحمی قائل نیست....آری منتظری ،سمبلی‌ از جمهوری اسلامی ، سمبلی‌ از روحانیت جنایتکار شیعه میمیرد آن‌ هم در حالی‌ که در خانه خودش زندانی بود و تا سر کوچه محل هم نمی‌توانست برود...خفت و خواری بالاتر از این ؟

مرثیه نویسان حرفه ای،هوچیان دوره گرد برای این آخوند اشک‌ها خواهند ریخت، از او بتی خواهند ساخت، او را قدیس قرن لقب خواهند داد، پیر اصلاحات، شخی سبز، پیر سبز، پیر نجف آباد ،منتظری بهشت منتظر توست ، منتظری مردی از جنس دیگر و هزاران هزار لقب قلنبه سلنبه در مورد این آخوند قلم فرسأی خواهند کرد بی‌ آنکه به روی مبارک بیاورند این پیر سبز حتی یک بار شهامت اعتراف به اشتباهش را نداشت ،منتظری تا آخرین روز زندگی‌ باور داشت جمهوری اسلامی بهترین نظام است، و حکومت حق مسلم مراجع شیعه ! منتها رهبری این نظام باید با او باشد، تمام اختلاف این آقا با رهبر کنونی نظام بر سر قبای رهبری نظام بود.منتظری مرد بی‌ آنکه فرصت روبه رو شدن با دادگاه یا کمیته حقیقت یاب ملی‌ باشد که از نقش منتظری و اربابانش در توطئه خانمان سوز ایران بر بعد بده ۵۷ را داشته باشد.به امید مرگ آخرین آخوند،به امید ساختن ایرانی‌ بدون آخوند .