Sunday, December 20, 2009

مقلدان منتظری در کمتر از بیست دقیقه لینک مخالف منتظری را از بالاترین حذف نمودندگربه نره دوستان، گربه نره پرستان بی‌ آنکه بداند منتظری کیست؟ چگونه به قائم مقامی خمینی رسید، چگونه از قائم مقامی او کنار گذشته شد ، چگونه فقیه عالیقدر شد چگونه فقیه عالیقدر یک شبه سفیه عالیقدر شد ، فقط به خاطر شیفتگی به این آخوند که از معماران نظام ایران ستیز جمهوری اسلامی می‌باشد دستمال به دست گرفته میگریند، در خوش رقصی به این آخوند رقابتی شدید با یکدیگر آغاز کرده اند،هر لحظه یک لینک جدید، یک بار پیر سبز، بار دیگر شیخ سبز، بار دیگر مبارز نستوه ، دگر بار روحانی آزاده، فضای بالاترین را کاملا به تسخیر نا‌ میمون و نا‌ مبارک خود در آورده اند ، یکی‌ دعوت ملیونی برای تشیع جنازه او میکنند، دیگری از طرف خدا قطعه مرغوبی در بهشت حواله می‌کند، نمیدانم بخندم یا گریه کنم ؟ آیا این حکایت ملت بت پرست و آخوند پرست و مرده پرست واقعا گریه آور نیست؟آیا امیدی به بهبودی اوضاع است؟ تا کی‌؟ چرا؟ پس اینهمه در مذمت بت پرستی‌، مرده پرستی‌ ، اسلام پرستی‌، آخوند پرستی‌ نوشته شده چه شد؟ دوستان زنجیر‌های سینه زنی‌ را تیز میکنند ، گله‌های کوچه و خیابان را آماده مالیدن به سر خود میکنند،دیگری از یتیم شدن خود و همقطاران خود میگرید ،حتما قمه زن‌های حرفه‌ای هم آماده میشوند، مرثیه سریان آماده میشوند، ملتی را به سوگ خواهند نشاند که چه شده؟ آخوندی مرد؟ آخوندی که در به وجود آمدن این بلای سهمناک نقش کم نظیری داشته ؟ برای حسین که در جنگ مستقیم با ایرانیان شرکت داشته ۱۴۰۰ سال سوگواری کردید، برای خمینی آن‌ واکنش هیستریک را نشان دادید، آن‌ موقع اینترنت نبود، پیشرفت نبود، امکانات نبود، حالا چه میگوئید؟ بابا این آدم چه کشفی کرده؟ چه اخترأعی کرده؟ کدام نظریه انسانی‌ ، فلسفی‌ که به بهبودی وضیعت بشر کمک کند ارائه داده؟جز اینکه تئوری ولایت فقیه را در آستین این ملت کرده؟ اگر شما به مرده خود میگریید من برای شما زندگان گریه می‌کنم و افسوس میخورم

No comments:

Post a Comment